Văn bản
MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN THÁNG THANH NIÊN NĂM 2013

HÌNH ẢNH CÁC HOẠT ĐỘNG TIÊU BIỂU